Regulamin Sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.przytulnedrewno.pl określa w szczególności zasadydokonywania zakupów w postaci ręcznie robionych lamp oraz dodatków drewnianych w sklepieinternetowym przytulnedrewno.pl, w tym sposoby płatności i sposoby dostawy towarów, obowiązki iuprawnienia kupującego, warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, postępowanie reklamacyjne.

Stronami umowy są Kupujący oraz Przemysław Szczęch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Szczęch, Kalinowa 12, 36-040 Boguchwała, NIP: 517-003-83-69 łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”.

Zakupy mogą być dokonywane przez osoby pełnoletnie , posiadające aktywny dostęp do poczty elektronicznej.

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1.    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem:
www.przytulnedrewno.pl jest Przemysław Szczęch Przemysław Szczęch, Kalinowa 12, 36-040 Boguchwała, NIP: 517-003-83-69 zwany w niniejszym Regulaminie także przytulnedrewno.pl

1.2.    Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod numerem telefonu: 667 548 210w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy).

2. Zamawianie towarów.
2.1. Kupujący w celu zamówienia towarów powinien:
a) przy wyborze formy płatności gotówką za pobraniem: dokonać wyboru towaru, a
następnie umieścić go w koszyku znajdującym się po prawej stronie ekranu. Następnie
należy wypełnić formularz zamówienia, tj. wskazać swoje dane, w szczególności imię,
nazwisko (nazwę), adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, wybrać sposób dostawy
zamówionych towarów oraz sposób płatności za towary. Po dokonaniu czynności wskazanych
w zdaniu poprzednim, przytulnedrewno.pl wyśle na adres wskazany przez kupującego potwerdzenie zamówienia.

Końcowym etapem składania zamówienia jest potwierdzenie telefoniczne SMS przez kupującego. W tym celu sprzedawca, czyli przytulnedrewno.pl wykorzystując numer telefonu podany w formularzu zamówień, skontaktuje się droga smsm z kupującym aby potwierdzić zakup. 

Po otrzymaniu potwerdzenia sms, przytulnedrewno.pl przesyła e-mail zwrotny z numerem zamówienia, który jestjednoznaczny z akceptacją przez przytulnedrewno.pl zamówienia złożonego przezkupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

b) przy wyborze formy płatności przelewem bankowym albo w systemie on-line za
pośrednictwem payU: dokonać wyboru towaru, a następnie umieścić go w koszyku
znajdującym się w po prawej stronie ekranu. Następnie należy wypełnić formularz
zamówienia, tj. wskazać swoje dane, w szczególności imię, nazwisko (nazwę), adres do
doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, wybrać sposób dostawy zamówionych towarów oraz
sposób płatności za towary. Końcowym etapem składania zamówienia jest potwierdzenie
przez kupującego złożenia zamówienia poprzez wciśniecie przycisku „zamawiam i płacę”. Po
otrzymaniu zamówienia, przytulnedrewno.pl przesyła e-mail zwrotny z numerem
zamówienia, który jest jednoznaczny z akceptacją przez przytulnedrewno.pl zamówienia
złożonego przez kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

2.2. Składanie zamówień możliwe jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
2.3. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania przytulnedrewno.pl treści o
charakterze bezprawnym.
2.4. Potwierdzenie przez kupującego złożenia zamówienia jest jednoznaczne z tym, że kupujący
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
2.5. Składanie zamówień możliwe jest przy spełnieniu przez kupującego warunków technicznych:
a) komputer z systemem operacyjnym Windows lub Linux lub Mac OS z dostępem do
Internetu, obsługujący przeglądarki internetowe typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari

b) aktywny adres e-mail.
2.6. W przypadku braku przesłania przez przytulnedrewno.pl zwrotnej wiadomości e-mail z
numerem zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez kupującego
zamówienia, zamówienie może być anulowane przez przytulnedrewno.pl

3. Ceny
3.1.    Ceny na stronie internetowej www.przytulnedrewno.pl podawane w złotych polskich są
cenami końcowymi, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług w wysokości
obowiązującej w chwili składania zamówienia. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar
pozostaje własnością przytulnedrewno.pl. przytulnedrewno.pl przyjmuje zapłatę wyłącznie w
PLN.
3.2.    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
3.3.    przytulnedrewno.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie
internetowym oraz między innymi wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, a także
wycofywania starego asortymentu. W przypadku zmiany ceny kupującego obowiązuje cena z
chwili składania zamówienia.

4. Formy płatności
4.1. Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:
a) przelewem bankowym;
b) gotówką za pobraniem z ograniczeniem do 3 sztuk zamawianych lamp- płatność odbierana
jest przez dostawcę w momencie dostarczania zamówionego towaru;
c) w systemie on-line za pośrednictwem: Tpay,
4.2. W przypadku formy płatności: przelewem bankowym albo w systemie on-line za
pośrednictwem Tpay, zamówienie jest realizowane przez przytulnedrewno.pl po
zaksięgowaniu wpłaty kupującego.
4.3. W przypadku braku płatności przez kupującego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia,
przytulnedrewno.pl dokona anulowania zamówienia.

4.4. Po wyborze formy płatności przelewem bankowym, na adres e-mail kupującego zostaną
wysłane dane do przelewu.

5. Dostępność towarów
5.1. W przypadku braku danego towaru lub niemożności terminowego zrealizowania zamówienia z
innego powodu, kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją
zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

6. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
6.1.    Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski oraz na terenie Europy na adres podany
przez kupującego przy składaniu zamówienia.
6.2.    Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Dostępnymi sposobami dostawy towaru są:

a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej ,
b) odbiór osobisty w siedzibie przytulnedrewno.pl (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia),
c) pocztą tradycyjną (Poczta Polska S.A.).
6.3. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie przytulnedrewno.pl, przy odbiorze
towaru niezbędne jest okazanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz numeru zamówienia.

Gdy towar będzie gotowy do odbioru oraz gdy wpłata zostanie zaksięgowana w
przytulnedrewno.pl, kupujący otrzyma wiadomość e-mail o możliwości odbioru towaru. Towar
powinien zostać odebrany przez kupującego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-
mail, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Za dzień otrzymania wiadomości e-mail uważa
się dzień wysłania wiadomości e-mail do kupującego. W przypadku braku odbioru towaru w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru
towaru, przytulnedrewno.pl skontaktuje się z kupującym i wyznaczy mu dodatkowy, 14 dniowy
termin na odbiór towaru. Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru,
przytulnedrewno.pl może naliczyć kupującemu opłaty z tytułu przechowywania towaru.
przytulnedrewno.pl będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od
dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towaru przez kupującego.
6.4. przytulnedrewno.pl będzie dążył, aby termin dostawy wyniósł do 5-7 dni roboczych. Terminy
dostawy liczone są:
a) w przypadku płatności za pobraniem- od momentu otrzymania przez kupującego
wiadomości e-mail od przytulnedrewno.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia,
b) w przypadku płatności przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem
Tpay – od momentu zaksięgowania przez przytulnedrewno.pl wpłaty kupującego.
6.5. W stosunkach z przedsiębiorcami, przytulnedrewno.pl nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku przedłużenia terminu dostawy towarów z przyczyn niezależnych od
przytulnedrewno.pl np. między innymi z powodu nieterminowej dostawy komponentów przez
dostawców przytulnedrewno.pl , opóźnień transportowych lub celnych, opóźnień związanych
z wykonaniem prac przygotowawczych po stronie Kupującego, blokad dróg, powodzi, pożarów,
itp.

6.6. Koszty dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Koszty dostawy w całości
pokrywa kupujący.

6.7. W sytuacji gdy kupujący wybrał formę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Pocztę
Polską S.A., a następnie nie odebrał towaru, towar zostanie zwrócony do przytulnedrewno.pl .
przytulnedrewno.pl nie przewiduje ponownej wysyłki towaru. Zwrócony towar można odebrać
osobiście w siedzibie przytulnedrewno.pl po okazaniu potwierdzenia złożenia zamówienia oraz
numeru zamówienia, a także po dokonaniu zapłaty (jeśli wybrano formę płatności za
pobraniem), w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru. W przypadku braku odbioru towaru
przez kupującego w dodatkowo wyznaczonym terminie oraz wybrania formy płatności
gotówką za pobraniem, przytulnedrewno.pl wystawi fakturę z obowiązkiem zapłaty przez
kupującego.
Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru, przytulnedrewno.pl może
naliczyć kupującemu opłaty z tytułu przechowywania towaru.
przytulnedrewno.pl będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od
dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towaru przez kupującego.

7. Dowód zakupu, odbiór towaru
7.1. przytulnedrewno.pl zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód
zakupu w postaci paragonu albo faktury albo paragonu i faktury.
7.2. W chwili odbioru przesyłki, kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności
dostawcy. Jeżeli przesyłka nie zawiera zamawianego towaru, jeśli towar jest uszkodzony,
opakowanie jest uszkodzone, towar posiada ubytki lub nie został doręczony w ilości zgodnej z
zamówieniem, kupujący powinien zgłosić zastrzeżenia w liście przewozowym, uzyskać podpis
dostawcy i niezwłocznie poinformować o tym fakcie przytulnedrewno.pl, jednakże nie później niż
w terminie 3 dni roboczych.
7.3. Od momentu wydania towaru kupującemu, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego. W stosunkach z przedsiębiorcami za moment wydania towaru uważa się także
wydanie towaru przewoźnikowi.

8. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134. zpóźn. zm.), kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym kupujący będący konsumentem wszedł w
posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 14 dniowego terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzającym, termin do odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący będący konsumentem wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
8.2. W celu odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy w w/w terminie. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od
umowy dostępnego pod linkiem: ……………

8.3. Kupujący pokrywa całość kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, w tym w
szczególności koszty wysyłki towaru lub ewentualnego ubezpieczenia na wypadek zgubienia,
kradzieży lub zniszczenia przesyłki. przytulnedrewno.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek
przesłanych za pobraniem. Wszelkie ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący.
8.4. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa
odstąpienia, o ile wcześniej nie zostanie doręczone do przytulnedrewno.pl.
8.5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przytulnedrewno.pl, niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od
umowy, zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
8.6. przytulnedrewno.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył kupujący i na te same dane. W przypadku niemożności zwrotu pieniędzy w taki
sposób, w jaki dokonano płatności (w szczególności w przypadku wyboru przez kupującego
płatności za pobraniem), zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym.
8.7. przytulnedrewno.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od kupującego do
chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.8. Kupujący zobowiązany jest zwrócić do siedziby przytulnedrewno.pl kompletny towar bez
śladów użytkowania nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował
przytulnedrewno.pl o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8.9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia
od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) zawartej w drodze aukcji publicznej.
8.10. przytulnedrewno.pl informuje, że niektóre towary oferowane w sklepie internetowym, w tym
w szczególności wszystkie, mogą zostać wyprodukowane według specyfikacji kupującego, na
jego indywidualne zamówienie, wobec czego kupujący nie będzie miał prawa do odstąpienia
od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 poz. 827 z późn. zm.).
8.11. Prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w punktach 8.1.-8.10. dotyczy wyłącznie
kupujących będących konsumentami.

9. Obowiązek dostarczania towarów bez wad

9.1. przytulnedrewno.pl zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.
9.2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że przytulnedrewno.pl niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
przytulnedrewno.pl albo przytulnedrewno.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy
na wolną od wad lub usunięcia wady.
9.3. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez przytulnedrewno.pl
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez przytulnedrewno.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
9.4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
9.5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.5a. przytulnedrewno.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzeniedo zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwealbo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umowąwymagałoby nadmiernych kosztów.
9.5b. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy
wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy
ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9.6. przytulnedrewno.pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej
towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na
nowo w razie wymiany towaru.
9.7. przytulnedrewno.pl zastrzega, iż powyższe postanowienia dotyczą jedynie w zakresie nabycia
towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą. Wyłącza się odpowiedzialność przytulnedrewno.pl z
tytułu rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami.
9.8. Poza wypadkami wskazanymi powyżej, przytulnedrewno.pl dokona zwrotu uiszczonych przez
kupującego należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni
kalendarzowych w przypadku: braku możliwości realizacji zamówienia przez
przytulnedrewno.pl, opłaconego z góry przed jego realizacją, które skutkuje anulowaniem
zamówienia; uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub
wymiany na nowy; uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub
wymiany na nowy; odstąpienia od umowy przez przytulnedrewno.pl
9.9. przytulnedrewno.pl dokona zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano płatności i na te
same dane. W przypadku niemożności zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano

płatności (w szczególności w przypadku wyboru przez kupującego płatności za pobraniem),
zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym.

10. Reklamacja
10.1. Towar zakupiony na stronie www.przytulnedrewno.pl można reklamować za okazaniem
dowodu zakupu, drogą internetową (e-mail).
10.2. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy :
przytulnedrewno@gmail.com zgłoszenie reklamacji wraz z opisem uszkodzenia towaru,
numerem zamówienia oraz w miarę możliwości zdjęcia uszkodzonego towaru
uwidaczniającego uszkodzenia.
10.3. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe na podstawie czynności dokonanych zgodnie z pkt 10.2. niniejszego Regulaminu, przytulnedrewno.pl zwróci się do kupującego o
przedstawienie towaru do dyspozycji przytulnedrewno.pl w stanie i miejscu umożliwiającym
jego oględziny.
10.4. W przypadku stwierdzenia usterki, towar zostanie poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą.
10.5. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie
przedstawione kupującemu najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części,
wymiana towaru lub zwrot kosztów).

11. Gwarancja:
11.1. Na towary ręcznie robione przez przytulnedrewno.pl , sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.przytulnedrewno.pl , udzielana jest dożywotnia gwarancja, na drewno lub obróbkę drewna, np. sklejenie się rozklei, pęknie listwa, na wady które mogą powstać przy produkcji. 

12. Dane osobowe
12.1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia , wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie
przez przytulnedrewno.pl podanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe
kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz
zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów. Podanie danych osobowych przez
kupującego jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie przez
przytulnedrewno.pl danych osobowych może okazać się, że świadczenie przez
przytulnedrewno.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez kupującego zakupów w
sklepie internetowym jest niemożliwe.
12.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przemysława Szczęch prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Przemysław Szczęch, Kalinowa 12, 36-040 Boguchwała NIP: 517 003 83 69

12.3. Kupujący może w każdym czasie dokonać weryfikacji podanych przez siebie danych
osobowych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia przez przytulnedrewno.pl

12.4. przytulnedrewno.pl informuje, że w zakresie obejmującym dane zapisane na wykorzystywanym przez przytulnedrewno.pl serwerze, powierzył przetwarzanie danych osobowych:

GUARIUM Sp. z o.o.
ul. Stefana Korbońskiego 14C
30-443 Kraków

13. Zmiana Regulaminu
13.1. przytulnedrewno.pl zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
13.2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez przytulnedrewno.pl, nie
krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.przytulnedrewno.pl
zmienionego Regulaminu.
13.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień już złożonych przez kupującego.
13.4. Zmiana Regulaminu może w szczególności dotyczyć:
a) danych przytulnedrewno.pl,
b) zmiany sposobu zamawiania towarów uwarunkowana wymogami technologicznymi,
c) zmiany sposobu płatności za towary oraz dostawy towarów,
d) zmiany czasu realizacji zamówienia,
e) zmiana Regulaminu może być spowodowana koniecznością dostosowania
dotychczasowych zapisów do zmian regulacji prawnych,
f) zmiany kosztów dostawy towarów znajdujących się w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

14. Postanowienia dodatkowe
14.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory
wynikające z umowy między kupującym nie będącym konsumentem a przytulnedrewno.pl,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę przytulnedrewno.pl .
14.2. przytulnedrewno.pl informuje, iż zdjęcia towarów mają jedynie charakter poglądowy.
Rzeczywisty wygląd (w tym w szczególności kolor i struktura materiału) mogą różnić się od
prezentowanego na zdjęciach. Różnica może wynikać między innymi od rodzaju sprzętu
komputerowego, jakim posługuje się kupujący.
14.3. przytulnedrewno.pl nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa
w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
(Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
14.4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.